Övriga tjänster

Övriga tjänster

Hos oss kan du få hjälp med:

Gåva

Gåvobrev är ett dokument som bestämmer vad som ges som gåva, vem som ger gåvan och vem eller vilka som tar emot gåvan. Brevet är ett bevis för gåvans villkor och det finns många frågor att ta ställning till utöver att någon vill ge något till en annan person.

Äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord upprättas för att göra viss eller all egendom enskilt ägd i ett äktenskap. Som exempel kan nämnas, då makar vill göra ärvd egendom till enskild egendom eller när makar vill hålla sina respektive förmögenheter åtskilda. Vid en separation kommer makarna då att behålla vad var och en äger enligt det upprättade äktenskapsförordet. Äktenskapsförord kan upprättas i samband med att man ingår äktenskap eller under äktenskapet. Äktenskapsförord registreras vid Skatteverket.

Samboavtal

För sammanboende, eller sambor, gäller andra och mindre omfattande regler än för de som är gifta. Sambolagen reglerar nämligen enbart bostad och bohag som införskaffats för det gemensamma boendet. Därför är det viktigt att komplettera med testamente och eventuella avtal. Genom ett samboavtal kan man avtala bort sambolagen, så att var och en kan behålla sina ägodelar vid en eventuell separation.

Bodelning & Arvsskifte

Bodelning och Arvskifte Om boet består av flera dödsbodelägare skall ett arvskifte göras. Arvskiftet är en handling som reglerar hur arvet skall fördelas mellan delägarna. Handlingen ligger som grund för att bl a avsluta bankkonton, sälja eller omfördela fonder och aktier samt överföra en fastighet genom arv. Finns make eller sambo skall som regel en bodelning göras först eller i samband med arvskiftet. Bästa hjälpen får man hos en auktoriserad boutredare. Observera att sambor inte ärver varandra enligt lag. Endast genom ett testamente kan sambor ärva varandra.

Testamente

Det finns många skäl till varför det är viktigt att upprätta ett testamente. Förmodligen är det den viktigaste handling du någonsin undertecknar. För att sambor ska kunna ärva varandra måste parterna upprätta ett testamente. Även den som inte har några arvingar, eller som önskar att kvarlåtenskapen ska tillfalla någon särskild, bör upprätta ett testamente. Makar kan upprätta ett inbördes testamente, till exempel för att låta enskild egendom tillfalla barn. När det finns barn från tidigare förhållande (särkullbarn) kan efterlevande make/maka skyddas genom ett testamente. För att säkerställa att testamentet uppfyller alla formkrav bör man anlita en sakkunnig person när det upprättas.